Luleå Näringsliv

Genom samverkan mellan företag och i nära samarbete med det kommunala bolaget Luleå Business Region och andra organisationer ska Luleå Näringsliv förbättra förutsättningarna för att äga, driva och utveckla företag i Luleå samt även stödja utvecklingen i regionen.

Styrkan i Luleås näringsliv är den samverkanskultur som skapats under många år och som starkt bidragit till den positiva utvecklingen. Luleå Näringsliv är ett medlemsägt samverkansbolag som fokuserar på företagsklimatet, nätverksarbete, mötesplatser, branschrådens aktiviteter och andra initiativ från näringslivet. I våra branschråd möts kompetens från näringslivet, kommunen och universitetet för att driva idéer och projekt som både utvecklar befintligt näringsliv och leder till etablering av nya företag.

Samverkan med Luleå Business Region

Luleå Business Region är ett helägt dotterbolag till Luleå Kommunföretag, som i samverkan med näringslivet, universitetet och andra aktörer ska verka för en hållbar tillväxt i Luleå och regionen. Bolaget ska öka Luleås attraktionskraft som destination, arbetsmarknad och etableringsort samt stödja utvecklingen av det befintliga näringslivet.

Luleå Näringsliv är ett näringslivsägt bolag där visionen grundas på innovativt samarbete med engagerade partners. Den gemensamma viljan är att i Luleå utveckla ett differentierat näringsliv som attraherar talanger, entreprenörer, innovatörer och besökare och därmed fler affärer och ökad tillväxt.

De båda bolagen är eniga om att en strategisk samverkan mellan Luleå kommun och det privata näringslivet är en viktig förutsättning för fortsatt tillväxt i kommunen och regionen. Detta manifesteras i ett avtal som gör parterna till den naturliga samverkansarenan för näringslivsutveckling.

Samverkansområden

Näringslivsutveckling är en komplex process där många olika aktörer och faktorer påverkar resultatet. Luleå Näringsliv ska med engagerade medlemsföretag bistå Luleå Business Region med kompletterande kompetenser utifrån näringslivets behov. Bolagen ska föra dialog och ha en gemensam planering i berörda frågor.

Attraktionskraft och kompetensförsörjning
Luleå ska vara en plats som är attraktiv att besöka, investera samt verka och bo i. Bolagen ska arbeta med långsiktiga samverkansformer som förbättrar matchningen mellan näringslivets efterfrågan och utbudet av arbetskraft. I konkurrensen om kompetens och kapital ska bolagen verka för en ökad samverkan enligt Triple Helix modellen.

Förutsättningar för näringslivsutveckling
Bolagen ska arbeta för att skapa goda förutsättningar för näringslivet genom en väl fungerande infrastruktur med god tillgänglighet för människor, varor och tjänster. Bra samhällsplanering kräver ett välfungerande samarbete mellan Luleå Business Region, Luleå kommun och Luleå Näringsliv.

Företagsklimat och attraktionskraft
Bolagen ska tillsammans arbeta för ett positivt företagsklimat, vilket är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta att välja Luleå för etableringar. Arbetet ska präglas av en positiv attityd till och bra bemötande av företagen, med ledorden enkelhet, tillgänglighet, kvalitet och dialog. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Luleå.

Samverkansformer

Den strategiska styrningen av samverkan mellan bolagen verkställs genom respektive styrelse, som ska utveckla former för att dela information och erfarenheter med varandra. Det är viktigt att båda parter ser denna möjlighet och att alla frågor blir omhändertagna såväl i den egna organisationen som i styrelsearbetet.

Genom representation i styrelsen för Luleå Business Region har näringslivet en värdefull insyn och möjlighet till påverkan. Som kommunalt bolag får Luleå Business Region tillgång till näringslivskompens och koppling till de små och medelstora företagens utvecklingsbehov.

Nära samarbete på styrelse- och vd-nivå
Ansvaret för det praktiska genomförandet av samverkan ligger på vd för Luleå Business Region och Luleå Näringslivs vd och styrelseordförande. De ska i sina respektive verksamheter organisera arbetsgrupper, branschråd och/eller enskilda medarbetare så att samverkan sker.

Bolagen ska genomföra gemensamma möten på ledningsnivå för diskussion och beslut om de strategiska målen. En gång om året ska bolagen anordna en gemensam strategisk näringslivsdag.

Kunskapsöverföring och nätverksarbete
Bolagen ska stödja varandras kompetensutveckling och ge ömsesidigt expertstöd i relevanta frågor. Bolagen ska löpande informera varandra om fakta och rapporter som ökar kunskapen om omvärlden.

Branschrådens arbete
Luleå Näringsliv svarar för sammanhållningen och arbetet i branschråden. Luleå Business Region utser kontaktpersoner till alla branschråd. Ordförande i respektive branschråd kontaktar utsedda representanter för avstämning och planering.

Luleå Business Region informerar branschråden om aktuella insatser och fångar upp branschens och företagens behov. Dessa utvecklingsbehov kan sedan bli gemensamma initiativ och utvecklingsprojekt.

Dialog regionalt, nationellt, internationellt
Bolagen ska verka för en hållbar utveckling och tillväxt i Luleå, primärt. Men det är helt avgörande att även samarbetet med olika aktörer regionalt, nationellt och internationellt fungerar. En stark samverkan i Luleå skapar förutsättningar för att utveckla och fördjupa dialoger och modeller som stärker utvecklingen i hela regionen.

Mötesplatser
Upparbetade mötesplatser och arenor ska tas tillvara. Näringslivsfrukostar kommer regelbundet arrangeras av Luleå Business Region och Företagarna. Alla medlemmar i Luleå Näringsliv ska regelbundet inbjudas till samverkansluncher.

Branschråd

Besöksnäring
Ordförande Göran Widén
Bygg & fastighet
Ordförande Anna Forsman
Energi
Ordförande Boris Lindberg
Finans & företagstjänster
Ordförande Peter Olofsson
IT
Ordförande Sofie Johansson
Kompetensförsörjning
Ordförande Anna Rosendahl
Kulturella & kreativa näringar
Ordförande Fredrika Johansson
Management
Ordförande Keith Sivenbring LinkedIn
Marknad
Ordförande Helena Eriksson LinkedIn
Teknikindustri
Ordförande Per-Emil Back
Tillväxtrådet Råneområdet
Ordförande Robert Säthergren
Transportinfrastruktur
Ordförande Magnus Brevemark