Luleå Näringsliv

Fler jobb till Luleå

Varför projektet fler jobb till Luleå?

Bakgrund och omvärld

Det tillväxtfrämjande arbetet är högt prioriterat i Luleå. Främst gäller det att underlätta för befintliga verksamheter att växa och utvecklas. Bostadsbyggandet har varit en flaskhals som nu börjar lätta. Med denna utveckling kommer fokus tydligare att riktas även mot insatser som skapar fler arbetsplatser och fler jobb. Det handlar om proaktivt arbete för att locka myndigheter och fler företag att lokalisera hela eller delar av sin verksamhet till Luleå.

I storstadsområdena finns arbetsgivare som har rekryteringsproblem i sina verksamheter, ofta med höga kostnader per arbetad timme och höga lokalkostnader. Det kan vi enkelt avhjälpa med att flytta hela eller delar av verksamheten till Luleå. Det finns goda erfarenheter av att arbeta proaktivt med etableringsarbete och dessa erfarenheter ska tas tillvara. Parallellt med ambitionerna i detta projekt finns en stark vilja från staten att tydligare finnas representerad utanför storstäderna. Regeringen har gett Statens servicecenter i uppdrag att analysera och föreslå vilka funktioner inom de statliga myndigheterna som kan vara lämpliga att bedriva samordnat i staten och utanför storstadsområdena. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 april 2017. Resultatet från utredningen kan vara en viktig input till projektet och komplettera planerade insatser som riktar sig till både privata bolag och statliga bolag.
En framtida storregionbildning är inte aktuell i dagsläget men bör vägas in i analysarbetet för fler arbeten till Luleå då en sådan skulle påverka den lokala arbetsmarknaden. Myndigheterna erbjuder intressanta karriärvägar och bidrar till en regions dynamik och attraktivitet. Det är av stor vikt att arbeta förutsättningsskapande för att skapa kvalificerade handläggartjänster då en eventuell storregionbildning skulle påverka arbetsmarknaden i Luleå.
Projektets ambition och ansats är att identifiera och beskriva de möjligheter till etableringar som finns i Luleå. För att öka takten i det pågående arbetet så föreslås en utökad satsning för att stärka befintligt arbete mot företag och myndigheter som identifieras i samarbete mellan Luleå kommun och Luleå Näringsliv AB.

Projektets syfte

Den övergripande målsättningen är att skapa fler jobb samt en bredare arbetsmarknad, det vill säga både arbetstillfällen som kompletterar befintlig arbetsmarknad och stärker befintlig arbetsmarknad. Syftet är att öka tillväxten och attraktiviteten genom etableringar i form av nya företag/myndigheter/organisationer till Luleå. Vidare ska de nya arbetstillfällen som skapas vara attraktiva för både kvinnor och män och också attrahera unga vuxna.

Projektperiod

2017-03-01 till 2020-03-01

 

För mer information, kontakta

Li Skarin
Vd
li.skarin@luleanaringsliv.se
+46 70 533 11 53